{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"19","modulename":"contents","cat_id":"23","title":"T\u00dcMS\u0130AD \u00d6d\u00fcl T\u00f6reni","seoLink":"http:\/\/www.3teks.com.tr\/tr\/basinda-3teks\/tumsiad-odul-toreni-1","seoTitle":"tumsiad-odul-toreni-1","content":"

\r\n\tMB HOLD\u0130NG’E \u0130K\u0130 ÖDÜL B\u0130RDEN<\/p>\r\n

\r\n\tTÜM SANAY\u0130C\u0130 VE \u0130\u015e ADAMLARI DERNE\u011e\u0130 (TÜMS\u0130AD) GAZ\u0130ANTEP \u015eUBES\u0130 TARAFINDAN DÜZENLENEN 'GAZ\u0130ANTEP 2012 ALTIN<\/p>\r\n

\r\n\tYILDIZLARI' ÖDÜL TÖREN\u0130NDE MB HOLD\u0130NG VE 3TEKS MED\u0130KAL TEKST\u0130L ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ<\/p>\r\n

\r\n\t\u015eehitkâmil Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekle\u015ftirilen ve Tüm Sanayici ve \u0130\u015f adamlar\u0131 Derne\u011fi (TÜMS\u0130AD) Gaziantep \u015eubesi taraf\u0131ndan düzenlenen 'Gaziantep 2012 Alt\u0131n Y\u0131ld\u0131zlar\u0131' ödülleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 Taner Y\u0131ld\u0131z'\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 törenle sahiplerine teslim edildi. Törene Bakan Y\u0131ld\u0131z, Vali Erdal Ata, Büyük\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 As\u0131m Güzelbey, TÜMS\u0130AD Genel Ba\u015fkan\u0131 Hasan Sert, Gaziantep Sanayi Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Adil Konuko\u011flu, Gaziantep Ticaret Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Aslan, AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Uzer, TÜMS\u0130AD Gaziantep \u015eube Ba\u015fkan\u0131 Cuma Çekici, ilçe belediye ba\u015fkanlar\u0131, kaymakamlar, sanayiciler, kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra çok say\u0131da davetli kat\u0131ld\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tTören TÜMS\u0130AD'\u0131n çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 anlatan sinevizyon gösterisi ile ba\u015flad\u0131. Sayg\u0131 duru\u015funda bulunulmas\u0131 ve \u0130stiklal Mar\u015f\u0131'n\u0131n okunmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan aç\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmalar\u0131 yap\u0131lan ödül töreninde 1968’den bu yana \u0130n\u015faat, Tekstil, Enerji, Tar\u0131m, Yap\u0131 malzemesi çal\u0131\u015fmalar\u0131na devam eden ve Gaziantep’i her zaman lay\u0131k\u0131yla temsil eden MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat ve ba\u015far\u0131l\u0131 inovasyon ve AR-GE çal\u0131\u015fmalar\u0131 ile 45 ülkeye yapt\u0131\u011f\u0131 ihracatlarda üstün performans gösteren 3teks Medikal Grup Lideri Orkun Balat ödüllerini Enerji ve Tabii Kaynaklar\u0131 Bakan\u0131 Taner Y\u0131ld\u0131z’\u0131n elinden ald\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, TÜMS\u0130AD’\u0131n \u015firketlere verdi\u011fi de\u011ferin Gaziantep’i destekledi\u011fini, Gaziantep’in ise Türkiye’yi destekleyerek her geçen gün daha büyüyüp geli\u015ftiklerini ifade etti. Balat,  tören sonras\u0131 duygular\u0131n\u0131 \u015föyle ifade etti;  ‘Gaziantep her aç\u0131dan örnek bir \u015fehirdir ve olmaya devam edecektir diye dü\u015fünüyorum. TÜMS\u0130AD’\u0131n bizi bu ak\u015fam bu türlü bir organizasyonla birle\u015ftirmesi de bizim birli\u011fimizin en büyük göstergesidir. ‘’ dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tBAKAN YILDIZ; ‘’ TÜRK\u0130YE YATIRIMCISINA VERD\u0130\u011e\u0130 GÜVENL\u0130 VE SEÇT\u0130\u011e\u0130 EKONOM\u0130K MODELLE BERABER C\u0130DD\u0130 B\u0130R ATILIM YAPMI\u015eTIR’’<\/p>\r\n

\r\n\tTörende konu\u015fan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 Taner Y\u0131ld\u0131z ise duygular\u0131n\u0131 \u015föyle ifade etti; ‘’Öncelikle 25 Alt\u0131n Y\u0131ld\u0131z'\u0131 de\u011ferlendiren ve böyle bir kurulun hem Gaziantep'e hem de bölgesine son derece te\u015fvikkar ve katk\u0131da bulunacak bir yap\u0131y\u0131 sa\u011flam\u0131\u015f olmas\u0131n\u0131 taktirle kar\u015f\u0131l\u0131yorum. Bu ülkenin idaresine irade koyan yap\u0131 bu son 10 y\u0131l içerisinde bütün sektörlerin geli\u015fmesinden daha önde olabilecek, daha üstünde olabilecek siyasi istikrar\u0131 ortaya koydu. Baz\u0131 ekonomiler vard\u0131r, o ekonomilerin siyasi istikrardan ald\u0131\u011f\u0131 güç asl\u0131nda kendi koyduklar\u0131 performanstan daha yüksektir. Türkiye yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na verdi\u011fi güvenli ve seçti\u011fi ekonomik modelle beraber ciddi bir at\u0131l\u0131m yapm\u0131\u015ft\u0131r. ve hemen hemen her sektördeki özel sektörün pay\u0131n\u0131 art\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r. Onun önüne açm\u0131\u015ft\u0131r, yan\u0131nda olmu\u015ftur ve muhataplar\u0131n kendisine muhtemel ç\u0131kartaca\u011f\u0131 problemlerin giderilmesi için u\u011fra\u015fm\u0131\u015ft\u0131r" dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tBakan Y\u0131ld\u0131z, Türkiye'nin büyümeyi özel sektör marifetiyle yapmaya karar verdi\u011fine i\u015faret ederek, "Çünkü Türkiye'nin borçlar\u0131 vard\u0131 ve Türkiye'nin borçlar\u0131 öyle bir noktaya gelmi\u015fti ki komple Türkiye elde etti\u011fi gelir, o y\u0131lki ödeyece\u011fi faizi kar\u015f\u0131lam\u0131yordu. Dolay\u0131s\u0131yla yeni bir tasarruf miktar\u0131n\u0131n olu\u015fturulmas\u0131 gerekiyordu, bunu özel sektörle ve uluslararas\u0131 sermaye ile beraber yap\u0131lacakt\u0131. Bu modelle ba\u015far\u0131l\u0131 olamayan ülkeler var ama Türkiye ba\u015far\u0131l\u0131 oldu" dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tTören, çekilen hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 ile son buldu.<\/p>\r\n","keywords":"T\u00dcMS\u0130AD \u00d6d\u00fcl T\u00f6reni","description":"T\u00dcMS\u0130AD \u00d6d\u00fcl T\u00f6reni","langsTitle":{"tr":"T\u00dcMS\u0130AD \u00d6d\u00fcl T\u00f6reni","en":"T\u00dcMS\u0130AD Award Ceremony"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\tMB HOLD\u0130NG’E \u0130K\u0130 ÖDÜL B\u0130RDEN<\/p>\r\n

\r\n\tTÜM SANAY\u0130C\u0130 VE \u0130\u015e ADAMLARI DERNE\u011e\u0130 (TÜMS\u0130AD) GAZ\u0130ANTEP \u015eUBES\u0130 TARAFINDAN DÜZENLENEN 'GAZ\u0130ANTEP 2012 ALTIN<\/p>\r\n

\r\n\tYILDIZLARI' ÖDÜL TÖREN\u0130NDE MB HOLD\u0130NG VE 3TEKS MED\u0130KAL TEKST\u0130L ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ<\/p>\r\n

\r\n\t\u015eehitkâmil Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekle\u015ftirilen ve Tüm Sanayici ve \u0130\u015f adamlar\u0131 Derne\u011fi (TÜMS\u0130AD) Gaziantep \u015eubesi taraf\u0131ndan düzenlenen 'Gaziantep 2012 Alt\u0131n Y\u0131ld\u0131zlar\u0131' ödülleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 Taner Y\u0131ld\u0131z'\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 törenle sahiplerine teslim edildi. Törene Bakan Y\u0131ld\u0131z, Vali Erdal Ata, Büyük\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 As\u0131m Güzelbey, TÜMS\u0130AD Genel Ba\u015fkan\u0131 Hasan Sert, Gaziantep Sanayi Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Adil Konuko\u011flu, Gaziantep Ticaret Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Aslan, AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Uzer, TÜMS\u0130AD Gaziantep \u015eube Ba\u015fkan\u0131 Cuma Çekici, ilçe belediye ba\u015fkanlar\u0131, kaymakamlar, sanayiciler, kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra çok say\u0131da davetli kat\u0131ld\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tTören TÜMS\u0130AD'\u0131n çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 anlatan sinevizyon gösterisi ile ba\u015flad\u0131. Sayg\u0131 duru\u015funda bulunulmas\u0131 ve \u0130stiklal Mar\u015f\u0131'n\u0131n okunmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan aç\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmalar\u0131 yap\u0131lan ödül töreninde 1968’den bu yana \u0130n\u015faat, Tekstil, Enerji, Tar\u0131m, Yap\u0131 malzemesi çal\u0131\u015fmalar\u0131na devam eden ve Gaziantep’i her zaman lay\u0131k\u0131yla temsil eden MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat ve ba\u015far\u0131l\u0131 inovasyon ve AR-GE çal\u0131\u015fmalar\u0131 ile 45 ülkeye yapt\u0131\u011f\u0131 ihracatlarda üstün performans gösteren 3teks Medikal Grup Lideri Orkun Balat ödüllerini Enerji ve Tabii Kaynaklar\u0131 Bakan\u0131 Taner Y\u0131ld\u0131z’\u0131n elinden ald\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, TÜMS\u0130AD’\u0131n \u015firketlere verdi\u011fi de\u011ferin Gaziantep’i destekledi\u011fini, Gaziantep’in ise Türkiye’yi destekleyerek her geçen gün daha büyüyüp geli\u015ftiklerini ifade etti. Balat,  tören sonras\u0131 duygular\u0131n\u0131 \u015föyle ifade etti;  ‘Gaziantep her aç\u0131dan örnek bir \u015fehirdir ve olmaya devam edecektir diye dü\u015fünüyorum. TÜMS\u0130AD’\u0131n bizi bu ak\u015fam bu türlü bir organizasyonla birle\u015ftirmesi de bizim birli\u011fimizin en büyük göstergesidir. ‘’ dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tBAKAN YILDIZ; ‘’ TÜRK\u0130YE YATIRIMCISINA VERD\u0130\u011e\u0130 GÜVENL\u0130 VE SEÇT\u0130\u011e\u0130 EKONOM\u0130K MODELLE BERABER C\u0130DD\u0130 B\u0130R ATILIM YAPMI\u015eTIR’’<\/p>\r\n

\r\n\tTörende konu\u015fan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan\u0131 Taner Y\u0131ld\u0131z ise duygular\u0131n\u0131 \u015föyle ifade etti; ‘’Öncelikle 25 Alt\u0131n Y\u0131ld\u0131z'\u0131 de\u011ferlendiren ve böyle bir kurulun hem Gaziantep'e hem de bölgesine son derece te\u015fvikkar ve katk\u0131da bulunacak bir yap\u0131y\u0131 sa\u011flam\u0131\u015f olmas\u0131n\u0131 taktirle kar\u015f\u0131l\u0131yorum. Bu ülkenin idaresine irade koyan yap\u0131 bu son 10 y\u0131l içerisinde bütün sektörlerin geli\u015fmesinden daha önde olabilecek, daha üstünde olabilecek siyasi istikrar\u0131 ortaya koydu. Baz\u0131 ekonomiler vard\u0131r, o ekonomilerin siyasi istikrardan ald\u0131\u011f\u0131 güç asl\u0131nda kendi koyduklar\u0131 performanstan daha yüksektir. Türkiye yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na verdi\u011fi güvenli ve seçti\u011fi ekonomik modelle beraber ciddi bir at\u0131l\u0131m yapm\u0131\u015ft\u0131r. ve hemen hemen her sektördeki özel sektörün pay\u0131n\u0131 art\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r. Onun önüne açm\u0131\u015ft\u0131r, yan\u0131nda olmu\u015ftur ve muhataplar\u0131n kendisine muhtemel ç\u0131kartaca\u011f\u0131 problemlerin giderilmesi için u\u011fra\u015fm\u0131\u015ft\u0131r" dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tBakan Y\u0131ld\u0131z, Türkiye'nin büyümeyi özel sektör marifetiyle yapmaya karar verdi\u011fine i\u015faret ederek, "Çünkü Türkiye'nin borçlar\u0131 vard\u0131 ve Türkiye'nin borçlar\u0131 öyle bir noktaya gelmi\u015fti ki komple Türkiye elde etti\u011fi gelir, o y\u0131lki ödeyece\u011fi faizi kar\u015f\u0131lam\u0131yordu. Dolay\u0131s\u0131yla yeni bir tasarruf miktar\u0131n\u0131n olu\u015fturulmas\u0131 gerekiyordu, bunu özel sektörle ve uluslararas\u0131 sermaye ile beraber yap\u0131lacakt\u0131. Bu modelle ba\u015far\u0131l\u0131 olamayan ülkeler var ama Türkiye ba\u015far\u0131l\u0131 oldu" dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tTören, çekilen hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 ile son buldu.<\/p>\r\n","en":"

\r\n\tTWO AWARDS AT ONCE TO MB HOLDING<\/p>\r\n

\r\n\tAT THE "GAZIANTEP'S GOLDEN STARS OF 2012" AWARD CEREMONY ORGANIZED BY TUM INDUSTRIALISTS' AND BUSINESSMEN'S ASSOCIATION (TUMSIAD),<\/p>\r\n

\r\n\tMB HOLDING AND 3TEKS MEDICAL TEXTILES WERE GRANTED AWARDS<\/p>\r\n

\r\n\t"Gaz\u0131antep's Golden Stars of 2012" awards organized by Tüm Industrialists' and Businessmen's Association (TUMSIAD) Gaziantep Branch at Sehitkamil Congres and Cultural Center were presented to their recipients with the participation of Minister of Energy and Natural Resources, Taner Y\u0131ld\u0131z.  Among the guests at the ceremony were Minister Y\u0131ld\u0131z, Governor Erdal Ata, Metropolitan Municipality Mayor As\u0131m Güzelbey, President of TUMSIAD Hasan Sert, President of Gaziantep Chamber of Industry Adil Konuko\u011flu, President of Gaziantep Chamber of Commerce Mehmet Aslan, AK Party Provincial Chairman Ahmet Uzer, TUMSIAD Gaziantep Branch President Cuma Cekici, district mayors, district governors, industrialists, state institutions and organizations as well as numerous guests.<\/p>\r\n

\r\n\tThe ceremony began with a cinevision presentation showing the works of TUMSIAD. During the ceremony where following the moment of silence and the performance of the Turkish National Anthem, opening speeches were made, MB Holding Chairman of the Board Muharrem Balat, who has been continuing his work in the Construction, Textile, Energy, Agriculture, Construction Materials sectors since 1968 and has always duly represented Gaziantep, and Orkun Balat, Group Leader of 3teks Medical, which displays high performance with successful innovation and R&D studies and exports to 45 countries, received their awards from Minister of Energy and Natural Resources Taner Y\u0131ld\u0131z.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding Chairman of the Board Muharrem Balat expressed that TUMSIAD'S appreciation of the companies help support Gaziantep, and Gaziantep supports Turkey's growth and development every day.  Balat expressed after the ceremony; "Gaziantep is and will continue to be a significant city in every aspect. This initiative by TUMSIAD to bring us together tonight in this event is he biggest indicator of this unity. ‘’ dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tMINISTER YILDIZ; "TURKEY HAS MADE SERIOUS PROGRESS WITH THE CONFIDENCE IT HAS GIVEN TO THE INVESTOR AND ITS ECONOMIC MODEL "<\/p>\r\n

\r\n\tMinister of Energy and Natural Resources, Taner Y\u0131ld\u0131z, who gave a speech during the ceremony expressed his feelings as follows; "Firstly, I admire how these 25 Stars have been evaluated and such a committee encourages and contributes to both Gaziantep and to a greater area.  The structure that gave strength to the administration of this country has displayed a political consistency more significant and more apparent than the development of all these sectors in the last ten years.  There are some economies where the strength they attain from political consistency is stronger than their own performance. Turkey has made great progress with its reliable image and the economic model it had chosen and has increased the share of private sector in almost all sectors.  It has paved the way, has supported and handled potential problems on their way."<\/p>\r\n

\r\n\tMinister Y\u0131ld\u0131z, indicating that Turkey has decided to grow with the help of the private sector, "Because Turkey had debts and Turkey's debts had reached such a point where the total income was not sufficient to pay that year's interest. Therefore, a new savings amount had to be made, and this could be achieved with both the private sector and national securities. There are countries who failed this model, but Turkey succeeded."<\/p>\r\n

\r\n\tThe ceremony ended with the capturing of the commemorative picture. <\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"T\u00dcMS\u0130AD \u00d6d\u00fcl T\u00f6reni","en":"T\u00dcMS\u0130AD Award Ceremony"},"langsDescription":{"tr":"T\u00dcMS\u0130AD \u00d6d\u00fcl T\u00f6reni","en":"T\u00dcMS\u0130AD Award Ceremony"},"catTitle":"Bas\u0131nda 3Teks","cats":[{"id":"11","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.3teks.com.tr\/haberler\/603","seoTitle":"haberler"},{"id":"23","parent_id":"11","title":"Bas\u0131nda 3Teks","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.3teks.com.tr\/basinda-3teks\/616","seoTitle":"basinda-3teks"}],"catsSorted":[{"id":"23","parent_id":"11","title":"Bas\u0131nda 3Teks","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.3teks.com.tr\/basinda-3teks\/616","seoTitle":"basinda-3teks"},{"id":"11","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.3teks.com.tr\/haberler\/603","seoTitle":"haberler"}],"type":"3","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.3teks.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"2013-09-30 14:23:51","updated":"2017-10-10 13:54:12","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"112","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.3teks.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b6f430f2c.jpg","normalImage":"http:\/\/www.3teks.com.tr\/upload\/normal\/image5252b6f430f2c.jpg","bigImage":"http:\/\/www.3teks.com.tr\/upload\/big\/image5252b6f430f2c.jpg","orgImage":"http:\/\/www.3teks.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b6f430f2c.jpg","smallImage":"http:\/\/www.3teks.com.tr\/upload\/small\/image5252b6f430f2c.jpg","fileName":"image5252b6f430f2c.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"112","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.3teks.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b6f430f2c.jpg","normalImage":"http:\/\/www.3teks.com.tr\/upload\/normal\/image5252b6f430f2c.jpg","bigImage":"http:\/\/www.3teks.com.tr\/upload\/big\/image5252b6f430f2c.jpg","orgImage":"http:\/\/www.3teks.com.tr\/upload\/thumb\/image5252b6f430f2c.jpg","smallImage":"http:\/\/www.3teks.com.tr\/upload\/small\/image5252b6f430f2c.jpg","fileName":"image5252b6f430f2c.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":"","website":null,"email":"","phone":"","fax":"","coordinates":false,"code":null,"moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/basinda-3teks\/haberler"}}