3TEKS Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

3TEKS olarak operasyon, ticari itibar, yatırım, sosyal sorumluluklar ve insan kaynaklarındaki hassas tutumumuzu kanun ve gizlilik politikalarında da koruyoruz. Daha fazla bilgi için merkez ofisimizi arayabilirsiniz...

CCTV VASITASIYLA KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ (VERİ SORUMLUSU)

3TEKS Tekstil Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret. Limited (“Şirket”) olarak Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVK Kanunu’na uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir. KVK Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda CCTV ile işlenecek kişisel verilerinize yönelik işbu aydınlatma metni Şirketimizce hazırlanmıştır.

Şirket olarak kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişiyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanız gerekmediği durumlarda yapacağımız bilgilendirmeyle birlikte Şirketimiz kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacaktır. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletebiliriz.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca CCTV (kameralar) vasıtasıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Görsel ve İşitsel Veri : Kamera ile kayıt altına alınmak suretiyle gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenler ve Şirketimizin meşru menfaati gereği kişisel verileriniz;

 • Şirket yerleşkesinde, koridorlarında, bazı odalarda ve çevresinde bulunan kameralar ile toplanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kamera kayıt sistemi ile kayıt altına alınan kişisel verileriniz,

 • Kişisel güvenliğinizin ve Şirket güvenliğinin sağlanması,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iç denetimlerin yürütülmesi,
 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
 • Olası bir ihtilafta delil olarak sunulması,
 • İlgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmesi
 • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

amaçlarıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin gerektirmesi ve Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi nedeniyle, KVK Kanunu kapsamında ve CCTV ile elde edilmek suretiyle işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Kişisel güvenliğinizin ve Şirket güvenliğinin sağlanması,
 • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iç denetimlerin yürütülmesi,
 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
 • Olası bir ihtilafta delil olarak sunulması,
 • İlgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmesi
 • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

amaçlarıyla Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, iş akdinizin devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır.

Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://3teks.com.tr/ adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” kullanılarak;

 • 2. Organize Sanayi Bölgesi No:1 Başpınar/Gaziantep adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,
 • [email protected] güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu taleplerinizin neticelendirilmesi ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

Başvuru formu için: (https://3teks.com.tr) internet sitemizden; buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

MB Grup Şirketleri

MB Holding, bünyesinde barındırdığı 10'u aşkın şirket ve markaları ile inşaat, sanayi, giyim, gıda, enerji, günlük kullanım eşyaları vb. sektöründe faaliyetini tüm hızıyla sürdürmektedir...

Slots Our online casino offers a huge selection of innovative and modern slots as well as classic slots featuring fruit machine style slot games. Pay online casino by direct debit absolute probability concerns anything that happens more than 50% of the time, then you have a good idea of what to expect from Caesars Casino in PA. However, there are no arcade games or scratch cards within the collection http://bestonlinecasinoinjapan.com/. Convention operations were moved off site to Horseshoe at the Mid-America Center [4] References [ edit ] • ^ "Harrah's Council Bluffs".

That means if you deposit $250, you will earn an additional $250. Once the white van is found, the reporter must be killed and his wallet must be taken. And, for all the Blackjack fans out there, the casino has 20 variants of Blackjack like the classic, Spanish, Premiere, Atlantic city Blackjack and a lot more exciting games in its lobby waiting for you source. It is important to note that Bodog does not cater to professional players, as can be seen in the amount of support and information they provide to their players, and the fact that the highest bets that one can make at one go do not go over $500.

Casino Motel offers 35 accommodations, which are accessible via exterior corridors and feature complimentary toiletries. Not only can you grab a brilliant casino bonus, but Buzz Slots also stipulates no wagering requirements. Sitä ei nimittäin usein pikakasinoilla jaella https://onlinecasinosenargentina.com/. Well known for its Peking & Hong Kong cuisine, Café China dedicates itself to serving consistently fresh food & the live tanks are a major drawcard for seafood lovers!

You are dealt two cards that are taken at face value, face cards are worth ten, an Ace is worth 11 unless it puts you over 21 in which case it is worth 1. These will run for a certain period of time, such as for a given month. Once you’ve got a board with cards that close together, everyone’s thinking about the house, everyone’s thinking about the flush, everyone’s thinking about the straight http://bestonlinecasinointhai.com/. Deposits and withdrawals can be made easily and safely on the site through several popular online payment methods.